budova MS

Zameranie

Pracujeme vo výchovno-vzdelávacej práci podľa projektu Zdravá škola, ktorý je zameraný na získavanie základov a poznatkov o zdravom spôsobe života, správnej výžive a životospráve, o ochrane zdravia, o prírode a životnom prostredí.

 

Náš projekt Zdravá škola dopĺňame o metodiku Krok za krokom, ktorý je zameraný na vytváranie základov pre postoje, vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré budú v rýchlo sa meniacom svete potrebné.

 

Spolupracujeme tak, aby sme zabezpečili individuálny prístup ku každému dieťaťu, uspokojovali špecifické potreby každého dieťaťa a rešpektovali rôznorodosť tradícií rodín.

 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je rozvoj dieťaťa po stránke perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálnej, aby bolo pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.