Projekty

„MODERNÝ MANAŽMENT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“

Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých 10 mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenia učiteľského povolania.

Prostredníctvom programu ERASMUS+ chceme prispieť k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách v Európe. Účasť na plánovaných aktivitách, na ktorých sa naši pedagógovia stretnú s pedagógmi z iných krajín poskytne príležitosť na vzájomné sa obohatenie skúsenosťami, pomôže rozvíjať odborné schopnosti a dá možnosť spolupráce s pedagógmi v Európe.

Ciele projektu:

  1. Získať informácie, vedomosti, skúsenosti pozorovaním (job shadowing) výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách v partnerskom meste Hoogeveen v Holandsku.
  2. Porovnať vzdelávacie systémy v Českej republike a v Holandsku, diskutovať s pedagógmi a vedením materskej školy v Holandsku o problematike predprimárneho vzdelávania.
  3. Získať inovatívne metódy práce s deťmi predškolského veku, formy práce, moderné prístupy vo vzdelávaní, moderné metódy hodnotenia (evalvácia materskej školy), komunikácie a spolupráce s rodičmi.
  4. Zlepšiť úroveň manažérskych kompetencií a zručností účastníkov vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi a tým modernizovať a zvýšiť kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania v mestských materských školách.
  5. Získať skúsenosti a informácie so vzdelávaním a výchovou detí pochádzajúcich z iného ako domáceho prostredia (migranti, cudzinci, deti z iných kultúr a sociálne a ekonomicky slabého prostredia) aj vzhľadom na skutočnosť, že detí z tohto prostredia v jednotlivých krajinách pribúda.
  6. Zatraktívniť učiteľské povolanie a zabrániť vzniku syndrómu „vyhorenia“ u pedagógov.
  7. Nadviazať spoluprácu a partnerstvo s pedagógmi v zahraničí.

Z hľadiska prínosu umožní projekt zaviesť do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní nové metódy a formy práce, príklady dobrej praxe, zvýši motiváciu pedagógov a profesionalitu výkonu učiteľov, zvýši konkurencieschopnosť materských škôl a prispeje k zviditeľneniu Európskej únie a programu Erasmus+.

Program ERASMUS+

Erasmus+ – Holansko, Hoogeveen

,,MODERNÝ MANAŽMENT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH ll“

http://www.martin.sk/moderny-manazment-v-materskych-skolach-ii/d-68490/p1=72460

 

,,UKÁŽ MI MOJE MESTO“

http://www.martin.sk/ukaz-mi-moje-mesto/d-68493/p1=72460

 

Projekt Společné technické školky

Informácie o projekte Společné technické školky

Technické školky metodika

 

 

Projekt – Zdravá škôlka

Zameraný na získavanie základov a poznatkov o zdravom spôsobe života, správnej výžive a životospráve, ochrane zdravia, o prírode a životnom prostredí

Projekt – Dopravná výchova

-vzbudenie povedomia u detí o bezpečnosti na cestách

-uvedomenie si u detí a dospelých zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie iných

-zvýšenie bezpečnosti detí pri hre a zníženie nehodovosti a úrazov detí predškolského veku

Projekt – Zdravý chrbátik

Projekt – Kamarát AX

je organizovaný v spolupráci s Mestskou políciou

pravidelné besedy na rôzne zaujímavé témy

Projekt – Boj proti obezite

Projekt – Poďme deti baviť pohybom

Projekt – Múdre hranie