ilustračná fotografia

O stránke

 

Pokyny k zápisu detí do MŠ k 1.9.2021 sú v priečinku OZNAMY

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. 4. 2021 rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ od 3.5.2021 odovzdá vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti.

Vyhlásenie zákonného zástupcu 17.5.2021

Informácie pre dotknuté osoby

 

 

Na základe Rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 30. marca 2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,

je s účinnosťou od 21. marca 2021 do 11. apríla 2021  materská škola aj naďalej otvorená len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Tlačivá platné k 29.3.2021

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov zákonného zástupcu

Potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí 

Treba naďalej sledovať informácie zverejnené na stránke školy.

 

Rozhodnutie RÚVZ v Martine o zákaze prevádzky.

Rozhodnutie RÚVZ v Martine o zákaze prevádzky.

Upozornenie pre zákonných zástupcov terajších predškolákov!

Rodičia, ktorí uvažujú o pokračovaní svojho dieťaťa v plnení povinného predškolského vzdelávania v MŠ v školskom roku 2021/ 2022, aby čo najskôr kontaktovali riaditeľku MŠ z dôvodu zmeny legislatívy pre budúci školský rok.            / kontakt 0918 689 491/

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní bude prevádzka materskej školy od 19.10.2020 v čase 6,30 – 16,00 hod.                                                 

Zmena organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 23.10. 2020

Na základe manuálu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školské zariadenia s účinnosťou od 23.10.2020 platia nasledovné pokyny:

 • Meranie teploty deťom bude náhodné v rámci preventívnych opatrení školy
 • Deti prichádzajú do MŠ najneskôr do 8,00 hod., potom sa škola zamyká z dôvodu dezinfekcie a bezpečnosti
 • S dieťaťom vstupuje do priestorov MŠ len jedna sprevádzajúca osoba
 • Osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybujú v priestoroch materskej školy vždy s rúškom
 • Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
 • Pri nástupe do materskej školy  odovzdajú učiteľke:
  • vyplnené a podpísané tlačivá
  • rúško do skrinky
  • balík antibakteriálnych vlhčených utierok
  • 2 balíky jednorázových papierových utierok vhodných do zásobníka v umyvárke/uteráky sa nesmú používať/
  • 1 balík papierových vreckoviek

 

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u rodiča, alebo dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo rodinnému príslušníkovi žijúcemu v spoločnej domácnosti s dieťaťom nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti  alebo miestnym príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Tlačivá na stiahnutie potrebné pri nástupe do MŠ /bez vypísaných tlačív nebude možné prijať dieťa do MŠ/

 

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

 Školská jedáleň : 043/4239886

 Materská škola :  0918 689 491

e-mail: riaditel.mssimka@gmail.com

Počet tried: 3

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Dana Bellová

Druhá trieda:

Ingrid Reháková

Bc. Michaela Silnicová

Prvá trieda:

Mgr. Petra Bielčiková

Mgr. Petra Chlebová

Školníčka:

Jana Rešutíková

Upratovačka:

Marta Húšťavová

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

Kuchárka:

Terézia Palovičová

Mária Matejková