ilustračná fotografia

O stránke

Oznam o otvorení prevádzky MŠ od 1. 6. 2020

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a vydanými pokynmi k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 zo dňa 18.5.2020 mesto Martin ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s riaditeľmi materských škôl rozhodol o otvorení materských škôl. Rozhodnutie číslo: 40650/2020 zo dňa 25.05.2020.

Rozhodnutie o otvorení materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin od 1. 6. 2020

Prevádzka materských škôl je stanovená na max. 9 hodín.

 

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov pri prijatí detí do materskej školy od 1.6.2020

Zákonný zástupca :

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy podľa pokynov riaditeľky materskej školy zverejnených na webovej stránke školy
 • Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia
 • V prípade, že u dieťaťa bude podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje  riaditeľku školy.

Materská škola je v prevádzke od 6.30 hod – do 15.30 hod.

 • deti sú rozdelené do skupín ak to počty prihlásených detí dovolia- podľa veku, maximálny počet detí v jednej triede je 15 (je potrebné dodržať schválenú kapacitu zariadenia), súrodenci budú zaradení v spoločnej skupine. Skupina je v rámci týždňa nemenná. Rodičia sú oboznámení so zaradením svojho dieťaťa do triedy.
 • zodpovedný zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo stretávaniu a miešaniu skupín
 • meria teplotu pri vstupe do priestorov školy dezinfikovanie rúk,
 • kontroluje podmienky vstupovania do budovy (vstup do budovy a do šatní tak, aby sa v každej šatni nachádzali max. 2 dospelí s dieťaťom s  dodržiavaním 2 m vzdialenosti

Osoba sprevádzajúca dieťa :

 • sa v priestoroch materskej školy musí pohybovať v ochrannom rúšku v súlade s aktuálnymi hygienicko-epideiologickými nariadeniami /prekrytie horných dýchacích ciest/, až pokiaľ budovu neopustí
 • musí povinne absolvovať meranie teploty zamestnancom materskej školy
 • s jedným dieťaťom/ako i so súrodencami/ do zariadenia vstupuje vždy len jeden rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa,
 • má povinnosť použiť sprístupnený dezinfekčný prostriedok na ruky a odpadový kôš na jednorázové návleky
 • pri vstupe do budovy musí použiť vlastné jednorazové návleky
 • musí dodržiavať celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch školy, ktorý nesmie presiahnuť 10 min.
 • v prípade kumulácie zákonných zástupcov na schodištiach v budove dodržiavať 2- metrové rozostupy
 • rešpektovať použitie skriniek označených  priezviskami detí, ktoré sú  v dostatočnej vzdialenosti od seba (medzi skrinkami je vždy jedna skrinka voľná)
 • pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky dodržiavať presne určené a zreteľne označené miesto na lavičkách, použité na sedenie dieťaťa .
 • nevstupovať do ostatných priestorov materskej školy
 • zodpovedá za poriadok v skrinkách / náhradné veci detí musia byť vložené do ruksačiku, prípadne tašky, kvôli dezinfekcii skriniek
 • zodpovedá za donesenie a odovzdanie čistej, vyžehlenej posteľnej bielizne každý pondelok/ v piatok si ho prevezme z MŠ/
 • zodpovedá za včasné odovzdanie dieťaťa – najneskôr do 8,00 ráno/ po tomto termíne bude škola uzamknutá /, taktiež o jeho vyzdvihnutie z MŠ, najneskôr o 15,30 sa škola zamyká a dezinfikujú sa priestory/

 

V prvý deň nástupu do materskej školy  pri vstupe do budovy  zákonný zástupca  odovzdá pedagogickému zamestnancovi materskej školy :

 • Vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ( uverejnené )
 • Prehlásenie o zdravotnom stave ( uverejnené)
 • Plnomocenstvo na prebratie dieťaťa z materskej školy ( uverejnené)
 • Formulár k záujmu a údajom na splnenie kritérií na prednostné umiestnenie dieťaťa do materskej školy od 1.7.2020 ( odovzdať podľa pokynov)
 • Rúško na tvár ( vloží dieťaťu do jeho skrinky)
 • Balík antibakteriálnych vlhčených utierok, balík jednorazových papierových utierok na ruky / skladané (nesmú byť používané uteráčiky)
 • Vrecko ( vak, ruksak ..) na uloženie náhradného oblečenia ( z dôvodu rýchlej a bezproblémovej údržby skriniek )
 • Pyžamo

Prosíme rodičov, aby si nasledovné tlačivá stiahli, vypísali a odovzdali ich  pri nástupe dieťaťa do MŠ 

 

 

Pokyny k zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/21 nájdete v časti Dokumenty rodičom.

 

Učíme sa doma – materiály pre rodičov počas karanténnych opatrení sú v časti Oznamy.

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

č.t.: 043/4239886

0918 689 491

e-mail: mkesegova@gaya.sk

Počet tried: 3

 

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Dana Bellová

 

Druhá trieda:

Mgr. Petra Chlebová

Mgr. Petra Bielčiková

 

Prvá trieda:

Ingrid Reháková

Bc. Michaela Silnicová

 

Školníčka:

Jana Rešutíková

 

Upratovačka:

Marta Húšťavová

 

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

 

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

 

Kuchárka:

Terézia Palovičová

Mária Matejková