ilustračná fotografia

O stránke

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/12614:1 – A 2110 s účinnosťou od 15.06.2020 sa od 15.06.2020 obnovuje vyučovanie  v materských školách.

Prevádzka materskej školy  6,00 – 16,00 hod.  / maximálne 10 hodín /

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania počas letných prázdnin

Z organizačných dôvodov, ktoré sú ovplyvnené kapacitnými a personálnymi možnosťami,  budú počas letných prázdnin do materskej školy prednostne prijaté deti oboch zamestnaných rodičov.

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov detí, ktoré nastúpia od 15.6.2020.

 • Meranie teploty deťom bude náhodné v rámci preventívnych opatrení školy
 • Osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybuje v priestoroch materskej školy s rúškom
 • Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
 • Pri nástupe do materskej školy , rodič odovzdá učiteľke:
  • vyplnené a podpísané vyhlásenie
  • rúško
  • balík antibakteriálnych vlhčených utierok
  • balík jednorázových papierových utierok
  • náhradné oblečenie
  • pyžamo

 

 

Pokyny k zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/21 nájdete v časti Dokumenty rodičom.

 

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

č.t.: 043/4239886

0918 689 491

e-mail: mkesegova@gaya.sk

Počet tried: 3

 

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Dana Bellová

 

Druhá trieda:

Mgr. Petra Chlebová

Mgr. Petra Bielčiková

 

Prvá trieda:

Ingrid Reháková

Bc. Michaela Silnicová

 

Školníčka:

Jana Rešutíková

 

Upratovačka:

Marta Húšťavová

 

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

 

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

 

Kuchárka:

Terézia Palovičová

Mária Matejková