ilustračná fotografia

O stránke

   OZNAM

Prosíme rodičov, aby aj tento rok prispeli 2 % dane svojim deťom v materskej škole

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2 %

 

Dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:.

Hygienické potreby /2 polrok/ :

  • detské vlhčené obrúsky / veľký balík/
  • toaletný papier /4 ks/
  • papierové vreckovky /10 ks/
  •  tekuté mydlo / väčšiu náhradnú náplň /

Osobné veci do skrinky :

  • oblečenie na hranie
  • náhradné oblečenie
  • pyžamo
  • prezuvky /nie šľapky/
  • ruksak/ na uschovanie osobných vecí z dôvodu bezproblémovej dezinfekcie detských skriniek/

      Do MŠ je zakázané nosiť hračky, jedlo, pitie a sladkosti ani so zámerom odložiť ich do skrinky.

Žiadame rodičov, aby počas celého školského roka dodržiavali čas príchodu detí do MŠ do 8,00 hod.  /od 8,00 hod. do 14,00 hod. sa MŠ z bezpečnostných a hygienických  dôvodov zamyká/. Neskorý príchod detí do MŠ narúša organizačný harmonogram dňa.

       

Dieťa pri nástupe do MŠ bude potrebovať vypísané tlačivo ,, Čestné vyhlásenie o  bezinfekčnosti prostredia “

Bezinfenkčnosť

Ak je dieťa neprítomné v MŠ  7 a viac pracovných dní, rodič musí pri nástupe dieťaťa odovzdať učiteľke vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.

Pri každej neprítomnosti predškoláka/aj jednodňovej/ je rodič povinný doniesť ospravedlnenku a pri neprítomnosti trvajúcej 7 a viac pracovných dní musí doniesť potvrdenie od detského lekára.

Tlačivo na ospravedlnenie predškoláka

Ospravedlnenie-neúčasti-dieťaťa-na-PPV 

Tlačivá na stiahnutie sú aj v časti  Dokumenty rodičom.

 

 

 

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

 Školská jedáleň : 043/4239886

 Materská škola :  0918 689 491

e-mail: riaditel.mssimka@gmail.com

Počet tried: 3

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Dana Bellová

Druhá trieda:

Ingrid Reháková

Mgr. Petra Chlebová

Prvá trieda:

Bc. Michaela Silnicová

Petra Cagardová

Školníčka:

Iveta Janigová

Upratovačka:

Michaela Augustínová

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

Hlavná kuchárka:

Jozefína Cígerová

Kuchárka:

Monika Sahulová