ilustračná fotografia

O stránke

 Oznam

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu bude od 1.3.2021 prevádzka MŠ len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Treba naďalej sledovať informácie zverejnené na stránke školy.

 

Testovanie zákonných zástupcov

Odberové miesto je v prevádzke v dňoch pondelok – sobota v čase od 13,00 do 21,00 hod.

dovoľujeme si Vás informovať, že testovanie zamestnancov škôl a rodičov tento týždeň nebudeme organizovať ako skríningové testovanie. Mesto Martin má zriadené dve MOM v severnom vchode MsÚ: AG Mesto Martin, Martin (1), Námestie S. H. Vajanského 1,  na ktoré sa objednáva elektronicky:  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Odberové miesto je v prevádzke v dňoch pondelok – sobota v čase od 13,00 do 21,00 hod.

 

Vážení rodičia,

na základe odporúčania ÚVZ SR a RÚVZ Martin, bude materská škola od 22.2.2021 v prevádzke len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.
Obaja zákonní zástupcovia, ktorých deti budú navštevovať materskú školu musia pri nástupe dieťaťa odovzdať kópie potvrdení od svojich zamestnávateľov o vykonávaní  práce na pracovisku, vyplnené čestné vyhlásenia oboch rodičov o bezinfekčnosti ( viď ďalej zverejnené) a preukázať sa zamestnancom školy negatívnymi výsledkami testov nie staršími ako sedem dní.

Prosíme rodičov, aby naďalej sledovali web stránku školy a aktualizovali podľa pandemickej situácie pokračovanie odhlásenia svojho dieťaťa z MŠ, prípadne pri aktualizovanom zlepšení pandemickej situácie, aby svoje dieťa naopak telefonicky prihlásili triednym učiteľkám, prípadne riaditeľke školy na t. č. 0918 689 491.

Ďakujeme

 

 

 

Zároveň prikladáme informatívne tlačivo na prečítanie

 Informácie pre dotknuté osoby.

 

 

Tlačivá k 22.2.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca

 Informácie pre dotknuté osoby

 

 

 

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní bude prevádzka materskej školy od 19.10.2020 v čase 6,30 – 16,00 hod.                                                 

Zmena organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 23.10. 2020

Na základe manuálu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školské zariadenia s účinnosťou od 23.10.2020 platia nasledovné pokyny:

 • Meranie teploty deťom bude náhodné v rámci preventívnych opatrení školy
 • Deti prichádzajú do MŠ najneskôr do 8,00 hod., potom sa škola zamyká z dôvodu dezinfekcie a bezpečnosti
 • S dieťaťom vstupuje do priestorov MŠ len jedna sprevádzajúca osoba
 • Osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybujú v priestoroch materskej školy vždy s rúškom
 • Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
 • Pri nástupe do materskej školy  odovzdajú učiteľke:
  • vyplnené a podpísané tlačivá
  • rúško do skrinky
  • balík antibakteriálnych vlhčených utierok
  • 2 balíky jednorázových papierových utierok vhodných do zásobníka v umyvárke/uteráky sa nesmú používať/
  • 1 balík papierových vreckoviek

 

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u rodiča, alebo dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo rodinnému príslušníkovi žijúcemu v spoločnej domácnosti s dieťaťom nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti  alebo miestnym príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Tlačivá na stiahnutie potrebné pri nástupe do MŠ /bez vypísaných tlačív nebude možné prijať dieťa do MŠ/

 

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

 Školská jedáleň : 043/4239886

 Materská škola :  0918 689 491

e-mail: riaditel.mssimka@gmail.com

Počet tried: 3

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Dana Bellová

Druhá trieda:

Ingrid Reháková

Bc. Michaela Silnicová

Prvá trieda:

Mgr. Petra Bielčiková

Mgr. Petra Chlebová

Školníčka:

Jana Rešutíková

Upratovačka:

Marta Húšťavová

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

Kuchárka:

Terézia Palovičová

Mária Matejková