ilustračná fotografia

O stránke

 

 

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-Jána-Šimka-7-Martin-1

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% daní

 

 

 

 

 

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

 Školská jedáleň : 043/4239886

 Materská škola :  0918 689 491

e-mail: riaditel.mssimka@gmail.com

Počet tried: 3

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Ingrid Reháková

Druhá trieda:

Dana Bellová

Bc. Michaela Silnicová

Prvá trieda:

Mgr. Petra Chlebová

Petra Cagardová

Školníčka:

Henrieta Valová

Upratovačka:

Michaela Augustínová

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

Kuchárka:

Jozefína Cígerová

 

Príchod detí do MŠ do 8,00 hod. /od 8,00 do 14,00 sa MŠ z bezpečnostných a hygienických  dôvodov zamyká/
Pri nástupe dieťaťa do MŠ aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 pracovných dní predloží rodič potvrdenie o bezpríznakovosti.
Ak má dieťa niektorý z nasledujúcich príznakov :neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest / nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie/, známky ochorenie dýchacieho traktu   /bolesť brucha, vracanie, hnačka/ nebude prijaté do MŠ.

Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti k 1.9.2022

Do MŠ je zakázané nosiť hračky, jedlo, pitie a sladkosti ani so zámerom odložiť ich do skrinky.