ilustračná fotografia

O stránke

Pozor zmena!

Po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní bude prevádzka materskej školy od 19.10.2020 v čase 6,30 – 16,00 hod.                                                 

Zmena organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 16.9. 2020

Na základe manuálu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školské zariadenia s účinnosťou od 16.9.2020 platia nasledovné pokyny:

 • Meranie teploty deťom bude náhodné v rámci preventívnych opatrení školy
 • Deti prichádzajú do MŠ najneskôr do 8,00 hod., potom sa škola zamyká z dôvodu dezinfekcie a bezpečnosti
 • S dieťaťom vstupuje do priestorov MŠ len jedna sprevádzajúca osoba
 • Osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybujú v priestoroch materskej školy vždy s rúškom
 • Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
 • Pri nástupe do materskej školy  odovzdajú učiteľke:
  • vyplnené a podpísané tlačivá
  • rúško do skrinky
  • balík antibakteriálnych vlhčených utierok
  • 2 balíky jednorázových papierových utierok vhodných do zásobníka v umyvárke/uteráky sa nesmú používať/
  • 1 balík papierových vreckoviek

Tlačivá na stiahnutie potrebné pri nástupe do MŠ /bez vypísaných tlačív nebude možné prijať dieťa/

Čestné prehlásenie rodičov

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Zápisný lístok na stravu

 

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

 Školská jedáleň : 043/4239886

 Materská škola :  0918 689 491

e-mail: mkesegova@gaya.sk

Počet tried: 3

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Dana Bellová

Druhá trieda:

Ingrid Reháková

Bc. Michaela Silnicová

Prvá trieda:

Mgr. Petra Bielčiková

Mgr. Petra Chlebová

Školníčka:

Jana Rešutíková

Upratovačka:

Marta Húšťavová

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

Kuchárka:

Terézia Palovičová

Mária Matejková