ilustračná fotografia

O stránke

Oznam

Vzhľadom na zhoršujúcu epidemiologickú situáciu sa mení prevádzka MŠ od 16.9.2021.

Prevádzka MŠ od štvrtka 16.9.2021 bude

od 6,30 do 16,00 hod.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19(neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. Pri výskyte týchto príznakov je potrebne telefonicky kontaktovať lekára.

Ak bolo dieťa v styku s pozitívnou osobou, oznámi to rodič riaditeľke MŠ a nenavštevuje MŠ 10 dní.

 

 

Pokyny k nástupu detí do MŠ k 2.9.2021

 • Deti prichádzajú do MŠ do 8,00 hod., potom sa škola zamyká z dôvodu dezinfekcie a bezpečnosti
 • S dieťaťom vstupuje do priestorov MŠ len jedna sprevádzajúca osoba
 • Osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybujú v priestoroch materskej školy vždy s rúškom
 • Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
 • Pri nástupe do materskej školy  odovzdajú učiteľke:
  • vyplnené a podpísané tlačivo  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
  • rúško do skrinky
  • balík detských vlhčených utierok/veľké balenie/
  • 3 balíky jednorazových papierových utierok na ruky vhodných do zásobníka- na polrok /uteráky sa nesmú používať/
  • Papierové utierky  250ks /otvoriť obrázok/
  • 1 balík papierových vreckoviek/veľké balenie 10-15 ks v balení, nie  v krabici/
  • 4ks toaletného papiera/na polrok/
  • jednorazové podložky do postieľky/deti 1 triedy/
  • vhodné oblečenie/pyžamo, náhradné oblečenie, prezúvky – nie s čiernou podrážkou, zakázané sú šľapky a crocsy/
  • väčší ruksačik ( na uschovanie osobných vecí z dôvodu bezproblémovej dezinfekcie detských skriniek )

    PROSÍME VŠETKO PODPÍSANÉ !!!

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022
 • Z dôvodu pokračujúcich protiepidemiologických opatrení prichádza dieťa do MŠ úplne zdravé, bez príznakov akéhokoľvek prechladnutia/nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, zapálené oči……/
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti / rodič si vyhlásenie stiahne a vytlačí zo stránky MŠ/. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast –  Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u rodiča, alebo dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo rodinnému príslušníkovi žijúcemu v spoločnej domácnosti s dieťaťom nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti  alebo miestnym príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.
           Školský semafor platný k 1.9.2021
          Výklad MPSVR SR- daňový bonus_09_2021 /podmienky uplatnenia dotácie na stravu pre deti v predškolskej triede/

 

           

O nás

Sme MŠ s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto Martin. (www.martin.sk)

Materská škola Jána Šimka 7 sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí. Nachádzajú sa tam dve pieskoviská a atrakcie pre deti ako hojdačky, preliezačky, šmýkačky. Ostatné plochy školského dvora sú prevažne trávnaté.

 

 Školská jedáleň : 043/4239886

 Materská škola :  0918 689 491

e-mail: riaditel.mssimka@gmail.com

Počet tried: 3

Tretia trieda: 

Miroslava Kesegová – riaditeľka školy

Ingrid Reháková

Druhá trieda:

Mgr. Petra Chlebová

Mgr. Petra Bielčiková

Prvá trieda:

Dana Bellová

Bc. Michaela Silnicová

Školníčka:

Jana Rešutíková

Upratovačka:

Henrieta Vallová

Vedúci ŠJ:

Peter Hlavňa

Hlavná kuchárka:

Alena Pittnerová

Kuchárka:

Jozefína Cígerová